બાલાજી વેફર્સને મોટી ખોટ પડી, મેઘજીભાઈ વિરાણીનું દુઃખદ અવસાન થતાં પરિવાર ઘેરા શોકમાં

બાલાજી વેફર્સને મોટી ખોટ પડી મેઘજીભાઈ વિરાણીનું દુઃખદ અવસાન થતાં પરિવાર ઘેરા શોકમાં

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *